امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

خردمندانه

 • توضیحات :

CLEVR یک مجموعه داده تشخیصی است که طیف وسیعی از توانایی های استدلال بصری را آزمایش می کند. این شامل حداقل سوگیری است و حاشیه نویسی های مفصلی است که نوع استدلال مورد نیاز هر سوال را توصیف می کند.

 • صفحه اصلی : https://cs.stanford.edu/people/jcjohns/clevr/

 • کد منبع : tfds.image.CLEVR

 • نسخه ها :

  • 3.0.0 : بدون یادداشت انتشار.
  • 3.1.0 (پیش فرض): متن س question 3.1.0 / پاسخ را اضافه کنید.
 • اندازه بارگیری : 17.72 GiB

 • اندازه مجموعه داده : 17.75 GiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): خیر

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 15000
'train' 70،000
'validation' 15000
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'file_name': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'objects': Sequence({
    '3d_coords': Tensor(shape=(3,), dtype=tf.float32),
    'color': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=8),
    'material': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
    'pixel_coords': Tensor(shape=(3,), dtype=tf.float32),
    'rotation': tf.float32,
    'shape': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
    'size': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
  }),
  'question_answer': Sequence({
    'answer': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'question': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  }),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@inproceedings{johnson2017clevr,
 title={ {CLEVR}: A diagnostic dataset for compositional language and elementary visual reasoning},
 author={Johnson, Justin and Hariharan, Bharath and van der Maaten, Laurens and Fei-Fei, Li and Lawrence Zitnick, C and Girshick, Ross},
 booktitle={Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
 year={2017}
}

تجسم