امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

lfw

 • توضیحات :

چهره های دارای برچسب در طبیعت: پایگاه داده ای برای بررسی تشخیص چهره در محیط های غیرقانونی

شکاف مثال ها
'train' 13،233
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(250, 250, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('label', 'image')

 • نقل قول :

@TechReport{LFWTech,
  author = {Gary B. Huang and Manu Ramesh and Tamara Berg and Erik Learned-Miller},
  title = {Labeled Faces in the Wild: A Database for Studying Face Recognition in Unconstrained Environments},
  institution = {University of Massachusetts, Amherst},
  year = 2007,
  number = {07-49},
  month = {October}
}

تجسم