امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

imagenet_reize

 • توضیحات :

این مجموعه داده از مجموعه داده ImageNet به اندازه ثابت تغییر اندازه داده است. تصاویر اینجا تصاویری است که توسط Chrabaszcz و همکاران ارائه شده است. همکاران با استفاده از روش تغییر اندازه جعبه.

برای ImageNet نمونه برداری نشده برای یادگیری بدون نظارت ، به downsampled_imagenet مراجعه کنید.

شکاف مثال ها
'train' 1،281،167
'validation' 50،000
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'label')

 • نقل قول :

@article{chrabaszcz2017downsampled,
 title={A downsampled variant of imagenet as an alternative to the cifar datasets},
 author={Chrabaszcz, Patryk and Loshchilov, Ilya and Hutter, Frank},
 journal={arXiv preprint arXiv:1707.08819},
 year={2017}
}

imagenet_resized / 8x8 (پیکربندی پیش فرض)

 • توضیحات پیکربندی : اندازه تصاویر به 8x8 تغییر یافت

 • اندازه 237.11 MiB : 237.11 MiB

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(8, 8, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1000),
})

تجسم

imagenet_resized / 16x16

 • توضیحات پیکربندی : اندازه تصاویر به 16 16 16 تغییر یافته است

 • حجم 923.34 MiB : 923.34 MiB

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(16, 16, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1000),
})

تجسم

imagenet_resized / 32x32

 • توضیحات پیکربندی : اندازه تصاویر به 32x32 تغییر یافتهاست

 • حجم دانلود : 3.46 GiB

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(32, 32, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1000),
})

تجسم

imagenet_resized / 64x64

 • توضیحات پیکربندی : اندازه تصاویر به 64x64 تغییر یافت

 • اندازه بارگیری : 13.13 GiB

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(64, 64, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1000),
})

تجسم