امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

بدبخت

FeaturesDict({
  'dataset_label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1000),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image_id': tf.int64,
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1000),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'label')

 • نقل قول :

@misc{djolonga2020robustness,
   title={On Robustness and Transferability of Convolutional Neural Networks},
   author={Josip Djolonga and Jessica Yung and Michael Tschannen and Rob Romijnders and Lucas Beyer and Alexander Kolesnikov and Joan Puigcerver and Matthias Minderer and Alexander D'Amour and Dan Moldovan and Sylvain Gelly and Neil Houlsby and Xiaohua Zhai and Mario Lucic},
   year={2020},
   eprint={2007.08558},
   archivePrefix={arXiv},
   primaryClass={cs.CV}
}

siscore / rotation (پیکربندی پیش فرض)

 • شرح پیکربندی : عامل تغییر: چرخش

 • اندازه بارگیری : 1.40 GiB

 • اندازه مجموعه داده : 1.40 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 39،540

تجسم

siscore / size

 • توضیحات پیکربندی : عامل تغییر: اندازه

 • اندازه بارگیری : 3.25 GiB

 • اندازه مجموعه داده : 3.27 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 92،884

تجسم

siscore / مکان

 • توضیحات پیکربندی : عامل تغییر: مکان

 • اندازه بارگیری : 18.21 GiB

 • اندازه مجموعه داده : 18.31 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 541،548

تجسم