امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

mctaco

 • توضیحات :

MC-TACO مجموعه ای متشکل از 13k جفت سوال-پاسخ است که به درک متغیر زمانی نیاز دارند. مجموعه داده شامل پنج ویژگی زمانی است:

 1. مدت زمان (مدت زمانی که یک رویداد طول می کشد)
 2. ترتیب زمانی (ترتیب معمول رویدادها)
 3. زمان معمول (زمانی که یک واقعه رخ می دهد)
 4. فرکانس (هر چند وقت یک بار اتفاق می افتد)
 5. ایستایی (چه یک کشور برای مدت زمان طولانی حفظ می شود یا به طور نامحدود)

ما امیدواریم که این مجموعه داده بتواند باعث کاوش در آینده در این کلاس خاص از مشکلات استدلال شود.

شکاف مثال ها
'test' 9،442
'validation' 3،783
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'answer': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'category': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=5),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
  'question': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@inproceedings{ZKNR19,
  author = {Ben Zhou, Daniel Khashabi, Qiang Ning and Dan Roth},
  title = {"Going on a vacation" takes longer than "Going for a walk": A Study of Temporal Commonsense Understanding },
  booktitle = {EMNLP},
  year = {2019},
}