چند_اخبار

 • توضیحات :

مولتی نیوز، متشکل از مقالات خبری و خلاصه های انسانی این مقالات از سایت newser.com است. هر خلاصه به صورت حرفه ای توسط ویراستاران نوشته شده است و شامل پیوندهایی به مقالات اصلی ذکر شده است.

دو ویژگی وجود دارد: - سند: متن مقالات خبری که با علامت خاص "|||||" از هم جدا شده اند. - خلاصه: خلاصه خبر.

شکاف مثال ها
'test' 5,622
'train' 44972
'validation' 5,622
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'document': Text(shape=(), dtype=string),
  'summary': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
سند متن رشته
خلاصه متن رشته
 • نقل قول :
@misc{alex2019multinews,
  title={Multi-News: a Large-Scale Multi-Document Summarization Dataset and Abstractive Hierarchical Model},
  author={Alexander R. Fabbri and Irene Li and Tianwei She and Suyi Li and Dragomir R. Radev},
  year={2019},
  eprint={1906.01749},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CL}
}