امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

multi_news

 • توضیحات :

چند خبری ، شامل مقالات خبری و خلاصه نوشته شده توسط انسان از سایت newser.com است. هر خلاصه به طور حرفه ای توسط ویراستاران نوشته شده است و شامل پیوندهایی به مقالات اصلی استناد شده است.

دو ویژگی وجود دارد: - سند: متن مقاله های خبری جدا شده توسط رمز ویژه "|||||". - خلاصه: خلاصه خبر.

شکاف مثال ها
'test' 5622
'train' 44،972
'validation' 5622
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'document': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'summary': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('document', 'summary')

 • نقل قول :

@misc{alex2019multinews,
  title={Multi-News: a Large-Scale Multi-Document Summarization Dataset and Abstractive Hierarchical Model},
  author={Alexander R. Fabbri and Irene Li and Tianwei She and Suyi Li and Dragomir R. Radev},
  year={2019},
  eprint={1906.01749},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CL}
}