مرکبات_برگ

مجموعه داده اصلی مرکبات شامل 759 تصویر از میوه ها و برگ های مرکبات سالم و ناسالم است. با این حال، در حال حاضر تنها 594 تصویر از برگ مرکبات را با برچسب های زیر صادر می کنیم: لکه سیاه، شانکر، سبز شدن، و سالم. تصاویر صادر شده با فرمت PNG و دارای 256x256 پیکسل هستند.

URL مجموعه داده: https://data.mendeley.com/datasets/3f83gxmv57/2 مجوز: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

شکاف مثال ها
'train' 594
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=4),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
تصویر تصویر (هیچ، هیچ، 3) uint8
تصویر/نام فایل متن رشته
برچسب ClassLabel int64

تجسم

 • نقل قول :
@article{rauf2019citrus,
 title={A citrus fruits and leaves dataset for detection and classification of
citrus diseases through machine learning},
 author={Rauf, Hafiz Tayyab and Saleem, Basharat Ali and Lali, M Ikram Ullah
and Khan, Muhammad Attique and Sharif, Muhammad and Bukhari, Syed Ahmad Chan},
 journal={Data in brief},
 volume={26},
 pages={104340},
 year={2019},
 publisher={Elsevier}
}