امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

رادون

 • توضیحات :

رادون یک گاز رادیواکتیو است که از طریق نقاط تماس با زمین وارد خانه ها می شود. این ماده سرطان زا است که علت اصلی سرطان ریه در افراد غیر سیگاری است. سطح رادون از خانگی به خانه دیگر بسیار متفاوت است. این مجموعه داده حاوی سطح رادون اندازه گیری شده در خانه های ایالات متحده بر اساس شهرستان و ایالت است. برچسب "فعالیت" غلظت رادون اندازه گیری شده در pCi / L است. پیش بینی های مهم عبارتند از "کف" (کف خانه ای که اندازه گیری در آن انجام شده است) ، "شهرستان" (شهرستان ایالات متحده که خانه در آن واقع شده است) و "Uppm" (اندازه گیری سطح اورانیوم خاک توسط شهرستان )

شکاف مثال ها
'train' 12،573
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'activity': tf.float32,
  'features': FeaturesDict({
    'Uppm': tf.float32,
    'adjwt': tf.float32,
    'basement': tf.string,
    'cntyfips': tf.int32,
    'county': tf.string,
    'dupflag': tf.int32,
    'floor': tf.int32,
    'idnum': tf.int32,
    'lat': tf.float32,
    'lon': tf.float32,
    'pcterr': tf.float32,
    'region': tf.int32,
    'rep': tf.int32,
    'room': tf.int32,
    'startdt': tf.int32,
    'starttm': tf.int32,
    'state': tf.string,
    'state2': tf.string,
    'stfips': tf.int32,
    'stopdt': tf.int32,
    'stoptm': tf.int32,
    'stratum': tf.int32,
    'typebldg': tf.int32,
    'wave': tf.int32,
    'windoor': tf.string,
    'zip': tf.int32,
    'zipflag': tf.int32,
  }),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('features', 'activity')

 • نقل قول :

@book{GelmanHill:2007,
 author = {Gelman, Andrew and Hill, Jennifer},
 title = {Data Analysis Using Regression and Multilevel/Hierarchical Models},
 publisher = {Cambridge University Press},
 series = {Analytical methods for social research},
 year = 2007
}