رادون

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

 • توضیحات :

رادون یک گاز رادیواکتیو است که از طریق نقاط تماس با زمین وارد خانه ها می شود. این یک ماده سرطان زا است که علت اصلی سرطان ریه در افراد غیر سیگاری است. سطوح رادون از خانواده ای به خانه دیگر بسیار متفاوت است. این مجموعه داده شامل سطوح رادون اندازه گیری شده در خانه های ایالات متحده بر اساس شهرستان و ایالت است. برچسب "فعالیت" غلظت رادون اندازه گیری شده در pCi/L است. پیش‌بینی‌کننده‌های مهم عبارتند از «کف» (کف خانه‌ای که در آن اندازه‌گیری انجام شد)، «شهرستان» (شهرستان ایالات متحده که خانه در آن قرار دارد) و «Uppm» (اندازه‌گیری سطح اورانیوم خاک بر اساس شهرستان. ).

شکاف مثال ها
'train' 12573
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'activity': float32,
  'features': FeaturesDict({
    'Uppm': float32,
    'adjwt': float32,
    'basement': string,
    'cntyfips': int32,
    'county': string,
    'dupflag': int32,
    'floor': int32,
    'idnum': int32,
    'lat': float32,
    'lon': float32,
    'pcterr': float32,
    'region': int32,
    'rep': int32,
    'room': int32,
    'startdt': int32,
    'starttm': int32,
    'state': string,
    'state2': string,
    'stfips': int32,
    'stopdt': int32,
    'stoptm': int32,
    'stratum': int32,
    'typebldg': int32,
    'wave': int32,
    'windoor': string,
    'zip': int32,
    'zipflag': int32,
  }),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
فعالیت تانسور float32
امکانات FeaturesDict
ویژگی ها/Uppm تانسور float32
ویژگی ها/adjwt تانسور float32
ویژگی ها / زیرزمین تانسور رشته
ویژگی ها/cntyfips تانسور int32
ویژگی ها / شهرستان تانسور رشته
ویژگی ها / dupflag تانسور int32
ویژگی ها / طبقه تانسور int32
ویژگی ها/idnum تانسور int32
ویژگی/لات تانسور float32
ویژگی ها/لون تانسور float32
ویژگی ها/pcterr تانسور float32
ویژگی ها/منطقه تانسور int32
ویژگی ها / نماینده تانسور int32
ویژگی ها/اتاق تانسور int32
ویژگی ها/startdt تانسور int32
ویژگی ها/starttm تانسور int32
ویژگی ها/حالت تانسور رشته
ویژگی ها/وضعیت 2 تانسور رشته
ویژگی ها/stfips تانسور int32
ویژگی ها/stopdt تانسور int32
ویژگی ها / توقف تانسور int32
ویژگی ها / لایه تانسور int32
ویژگی ها/typebldg تانسور int32
ویژگی ها / موج تانسور int32
ویژگی ها/پنجره تانسور رشته
ویژگی ها/زیپ تانسور int32
ویژگی ها/زیپ پرچم تانسور int32
 • نقل قول :
@book{GelmanHill:2007,
 author = {Gelman, Andrew and Hill, Jennifer},
 title = {Data Analysis Using Regression and Multilevel/Hierarchical Models},
 publisher = {Cambridge University Press},
 series = {Analytical methods for social research},
 year = 2007
}