امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

xtreme_pawsx

 • توضیحات :

این مجموعه داده شامل ترجمه های ماشینی داده های آموزش PAWS انگلیسی است. ترجمه ها توسط معیار XTREME ارائه شده اند و شامل زبان های زیر هستند:

 • فرانسوی
 • اسپانیایی
 • آلمانی
 • چینی ها
 • ژاپنی
 • کره ای

برای جزئیات بیشتر در مورد PAWS ، به مقالات مراجعه کنید: PAWS: Paraphrase Adversaries from Word Scrambling at https://arxiv.org/abs/1904.01130 and PAWS-X: یک مجموعه داده زبانی متقابل برای شناسایی پارافاز در https: // arxiv. org / abs / 1908.11828

برای جزئیات بیشتر در مورد XTREME ، لطفاً به: XTREME: یک معیار چند منظوره چند زبانه برای ارزیابی تعمیم بین زبانی در https://arxiv.org/abs/2003.11080

FeaturesDict({
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
  'sentence1': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'sentence2': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@article{hu2020xtreme,
   author  = {Junjie Hu and Sebastian Ruder and Aditya Siddhant and Graham Neubig and Orhan Firat and Melvin Johnson},
   title   = {XTREME: A Massively Multilingual Multi-task Benchmark for Evaluating Cross-lingual Generalization},
   journal  = {CoRR},
   volume  = {abs/2003.11080},
   year   = {2020},
   archivePrefix = {arXiv},
   eprint  = {2003.11080}
}

xtreme_pawsx / de (پیکربندی پیش فرض)

 • شرح پیکربندی : ترجمه شده به de

 • اندازه بارگیری : 22.34 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 14.19 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 49،340

xtreme_pawsx / es

 • شرح پیکربندی : ترجمه شده به es

 • حجم دانلود : 22.27 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 14.09 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 49،244

xtreme_pawsx / fr

 • شرح پیکربندی : به fr ترجمه شده است

 • اندازه بارگیری : 22.70 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 14.53 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 49،208

xtreme_pawsx / ja

 • شرح پیکربندی : ترجمه شده به ja

 • حجم دانلود : 25.12 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 16.98 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 49،086

xtreme_pawsx / ko

 • شرح پیکربندی : ترجمه شده به ko

 • اندازه بارگیری : 22.99 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 14.86 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 49،298

xtreme_pawsx / zh

 • شرح پیکربندی : به zh ترجمه شده است

 • اندازه بارگیری : 21.45 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 13.21 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 49،149