امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

مد_منیست

 • توضیحات :

Fashion-MNIST مجموعه داده ای از تصاویر مقاله Zalando است که متشکل از یک مجموعه آموزشی متشکل از 60،000 مثال و یک مجموعه آزمون 10،000 نمونه ای است. هر مثال یک تصویر در ابعاد خاکستری 28x28 است که با برچسب 10 کلاس همراه است.

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 60،000
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'label')

 • نقل قول :

@article{DBLP:journals/corr/abs-1708-07747,
 author  = {Han Xiao and
        Kashif Rasul and
        Roland Vollgraf},
 title   = {Fashion-MNIST: a Novel Image Dataset for Benchmarking Machine Learning
        Algorithms},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1708.07747},
 year   = {2017},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1708.07747},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1708.07747},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:47:27 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/abs-1708-07747},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

تجسم