امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

wsc273

 • توضیحات :

WSC273 یک معیار استدلال عقل سلیم است که به سیستم نیاز دارد تا جمله ای را با ضمیر مبهم بخواند و مرجع آن ضمیر را از دو گزینه انتخاب کند. این شامل 273 نمونه اول از چالش طرح وینوگراد است. طرح وینوگراد یک جفت جمله است که فقط در یک یا دو کلمه متفاوت است و حاوی ابهامی است که در دو جمله به روشهای مخالف حل می شود و برای حل آن نیاز به استفاده از دانش و استدلال جهانی است. این طرح از نام مشهور تری وینوگراد گرفته شده است: The city councilmen refused the demonstrators a permit because they [feared/advocated] violence.'' If the word is ترسیده شود "، بنابراین they'' presumably refers to the city council; if it is حمایت شود "پس" آنها "احتمالاً به تظاهرات كنندگان اشاره دارد.

شکاف مثال ها
'test' 273
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'idx': tf.int32,
  'label': tf.int32,
  'option1': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'option1_normalized': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'option2': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'option2_normalized': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'pronoun_end': tf.int32,
  'pronoun_start': tf.int32,
  'pronoun_text': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'text': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@inproceedings{levesque2012winograd,
 title={The winograd schema challenge},
 author={Levesque, Hector and Davis, Ernest and Morgenstern, Leora},
 booktitle={Thirteenth International Conference on the Principles of Knowledge Representation and Reasoning},
 year={2012},
 organization={Citeseer}
}