امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

cmaterdb

 • توضیحات :

این مجموعه داده شامل تصاویر - اعداد دست نویس بانگلا - مجموعه داده متعادل از مجموع 6000 عدد بنگلا (32x32 RGB رنگی ، 6000 تصویر) است که هر کدام 600 تصویر در هر کلاس (به ازای هر رقم) دارند. اعداد دست نویس Devanagari - مجموعه داده متعادل از مجموع 3000 عدد Devanagari (32x32 RGB رنگی ، 3000 تصویر) که هر کدام 300 تصویر در هر کلاس (هر رقم) دارند. اعداد تلوگو دست نویس - مجموعه داده متعادل از مجموع 3000 عدد تلوگو (32x32 RGB رنگی ، 3000 تصویر) که هر کدام 300 تصویر در هر کلاس (هر رقم) دارند.

CMATERdb مخزن پایگاه داده تشخیص الگو است که در آزمایشگاه تحقیقاتی "مرکز کاربردهای ریز پردازنده برای آموزش و تحقیقات آموزش" (CMATER) ، دانشگاه جاداوپور ، هند ایجاد شده است.

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(32, 32, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'label')

 • نقل قول :

@article{Das:2012:GAB:2161007.2161320,
 author = {Das, Nibaran and Sarkar, Ram and Basu, Subhadip and Kundu, Mahantapas
      and Nasipuri, Mita and Basu, Dipak Kumar},
 title = {A Genetic Algorithm Based Region Sampling for Selection of Local Features
     in Handwritten Digit Recognition Application},
 journal = {Appl. Soft Comput.},
 issue_date = {May, 2012},
 volume = {12},
 number = {5},
 month = may,
 year = {2012},
 issn = {1568-4946},
 pages = {1592--1606},
 numpages = {15},
 url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.asoc.2011.11.030},
 doi = {10.1016/j.asoc.2011.11.030},
 acmid = {2161320},
 publisher = {Elsevier Science Publishers B. V.},
 address = {Amsterdam, The Netherlands, The Netherlands},
 keywords = {Feature selection, Genetic algorithm, N-Quality consensus,
 Optimal local regions, Region sampling, Variable sized local regions},
}
@article{Das:2012:SFC:2240301.2240421,
 author = {Das, Nibaran and Reddy, Jagan Mohan and Sarkar, Ram and Basu, Subhadip and Kundu,
      Mahantapas and Nasipuri, Mita and Basu, Dipak Kumar},
 title = {A Statistical-topological Feature Combination for Recognition of Handwritten Numerals},
 journal = {Appl. Soft Comput.},
 issue_date = {August, 2012},
 volume = {12},
 number = {8},
 month = aug,
 year = {2012},
 issn = {1568-4946},
 pages = {2486--2495},
 numpages = {10},
 url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.asoc.2012.03.039},
 doi = {10.1016/j.asoc.2012.03.039},
 acmid = {2240421},
 publisher = {Elsevier Science Publishers B. V.},
 address = {Amsterdam, The Netherlands, The Netherlands},
 keywords = {Character recognition, Feature combination, MPCA, PCA, SVM, Statistical, Topological},
}

cmaterdb / bangla (پیکربندی پیش فرض)

 • شرح پیکربندی : اعداد Bangla CMATERdb

 • اندازه 573.81 KiB : 573.81 KiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 1000
'train' 5000

تجسم

cmaterdb / devanagari

 • شرح پیکربندی : اعداد CMATERdb Devangari

 • اندازه 275.29 KiB : 275.29 KiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 500
'train' 2500

تجسم

cmaterdb / telugu

 • شرح پیکربندی : اعداد تلوگو CMATERdb

 • اندازه 283.90 KiB : 283.90 KiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 500
'train' 2500

تجسم