امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

دیویس

 • توضیحات :

مجموعه داده تقسیم بندی شی video ویدیویی DAVIS 2017.

 • صفحه اصلی : https://davischallenge.org/

 • کد منبع : tfds.video.davis.Davis

 • نسخه ها :

  • 1.0.0 : انتشار اولیه.
  • 2.0.0 : شناسه های نمونه را به 0 ، 1 ، 2 ، ... تغییر دهید
  • 2.1.0 (پیش فرض) : ترتیب شناسه های نمونه را .
 • ذخیره خودکار ( مستندات ): خیر

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 60
'validation' 30
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'metadata': FeaturesDict({
    'num_frames': tf.int64,
    'video_name': tf.string,
  }),
  'video': Sequence({
    'frames': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
    'segmentations': Image(shape=(None, None, 1), dtype=tf.uint8),
  }),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@article{DBLP:journals/corr/Pont-TusetPCASG17,
 author  = {Jordi Pont{-}Tuset and
        Federico Perazzi and
        Sergi Caelles and
        Pablo Arbelaez and
        Alexander Sorkine{-}Hornung and
        Luc Van Gool},
 title   = {The 2017 {DAVIS} Challenge on Video Object Segmentation},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1704.00675},
 year   = {2017},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1704.00675},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1704.00675},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:48:55 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/corr/Pont-TusetPCASG17.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

davis / 480p (پیکربندی پیش فرض)

 • شرح پیکربندی : نسخه 480p مجموعه داده

 • اندازه 794.19 MiB : 794.19 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 792.26 MiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

دیویس / قطعنامه_ کامل

 • شرح پیکربندی : نسخه با وضوح کامل مجموعه داده.

 • اندازه بارگیری : 2.75 GiB

 • اندازه مجموعه داده : 2.78 GiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):