امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

کوکا

 • توضیحات :

CoQA: چالشی برای پاسخ به س Conال مکالمه

شکاف مثال ها
'test' 500
'train' 7،199
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'answers': Sequence({
    'answer_end': tf.int32,
    'answer_start': tf.int32,
    'input_text': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  }),
  'questions': Sequence(Text(shape=(), dtype=tf.string)),
  'source': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'story': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@misc{reddy2018coqa,
  title={CoQA: A Conversational Question Answering Challenge},
  author={Siva Reddy and Danqi Chen and Christopher D. Manning},
  year={2018},
  eprint={1808.07042},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CL}
}