امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

aeslc

 • توضیحات :

مجموعه ای از پیام های ایمیل کارمندان در شرکت Enron.

دو ویژگی وجود دارد: - email_body: متن متن ایمیل. - موضوع_خط: متن موضوع ایمیل.

شکاف مثال ها
'test' 906
'train' 14،436
'validation' 1960
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'email_body': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'subject_line': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('email_body', 'subject_line')

 • نقل قول :

@misc{zhang2019email,
  title={This Email Could Save Your Life: Introducing the Task of Email Subject Line Generation},
  author={Rui Zhang and Joel Tetreault},
  year={2019},
  eprint={1906.03497},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CL}
}