امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

علفهای هرز عمیق

 • توضیحات :

مجموعه داده های DeepWeeds شامل 17509 تصویر است که هشت گونه مختلف علف های هرز بومی استرالیا را با گیاهان همسایه درگیر می کند. گونه های انتخاب شده علف های هرز محلی در مراتع مرتع در سراسر ایالت کوئینزلند است. تصاویر از آلودگی به علف های هرز در سایت های زیر در سراسر کوئینزلند جمع آوری شده است: "رودخانه سیاه" ، "برج های چارترز" ، "کلدن" ، "داگلاس" ، "محدوده هروی" ، "کلسو" ، "مک کینلای" و "پالوما".

شکاف مثال ها
'train' 17،509
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(256, 256, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=9),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'label')

 • نقل قول :

@article{DeepWeeds2019,
 author = {Alex Olsen and
  Dmitry A. Konovalov and
  Bronson Philippa and
  Peter Ridd and
  Jake C. Wood and
  Jamie Johns and
  Wesley Banks and
  Benjamin Girgenti and
  Owen Kenny and
  James Whinney and
  Brendan Calvert and
  Mostafa {Rahimi Azghadi} and
  Ronald D. White},
 title = { {DeepWeeds: A Multiclass Weed Species Image Dataset for Deep Learning} },
 journal = {Scientific Reports},
 year = 2019,
 number = 2058,
 month = 2,
 volume = 9,
 issue = 1,
 day = 14,
 url = "https://doi.org/10.1038/s41598-018-38343-3",
 doi = "10.1038/s41598-018-38343-3"
}

تجسم