امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

oxford_iiit_pet

 • توضیحات :

مجموعه داده حیوانات خانگی Oxford-IIIT یک مجموعه داده تصویری حیوان خانگی 37 رده است که تقریباً 200 تصویر برای هر کلاس دارد. تصاویر دارای تنوع زیادی در مقیاس ، ژست و نور هستند. همه تصاویر دارای حاشیه نویسی حقیقت زمین مرتبط با نژاد هستند.

شکاف مثال ها
'test' 3،669
'train' 3،680
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'file_name': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=37),
  'segmentation_mask': Image(shape=(None, None, 1), dtype=tf.uint8),
  'species': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'label')

 • نقل قول :

@InProceedings{parkhi12a,
 author    = "Parkhi, O. M. and Vedaldi, A. and Zisserman, A. and Jawahar, C.~V.",
 title    = "Cats and Dogs",
 booktitle  = "IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition",
 year     = "2012",
}