امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

روده بزرگ_هیولوژی

 • توضیحات :

10 تصویر بزرگ 5000x 5000 بافت بافتی سرطان روده بزرگ

شکاف مثال ها
'test' 10
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(5000, 5000, 3), dtype=tf.uint8),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@article{kather2016multi,
 title={Multi-class texture analysis in colorectal cancer histology},
 author={Kather, Jakob Nikolas and Weis, Cleo-Aron and Bianconi, Francesco and Melchers, Susanne M and Schad, Lothar R and Gaiser, Timo and Marx, Alexander and Z{"o}llner, Frank Gerrit},
 journal={Scientific reports},
 volume={6},
 pages={27988},
 year={2016},
 publisher={Nature Publishing Group}
}

تجسم