امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

قطعنامه_مجاز_ مشخص

 • توضیحات :

توسط 30 دانشجو از یکی از کلاسهای کارشناسی نویسنده تشکیل شده است. این جفت جمله ها موضوعات مختلفی را شامل می شوند: از وقایع واقعی (به عنوان مثال ، برنامه ایران برای حمله به سفیر عربستان در ایالات متحده) گرفته تا وقایع / شخصیت های فیلم ها (به عنوان مثال ، بتمن) و موقعیت های کاملاً خیالی ، که تا حدود زیادی منعکس کننده فرهنگ پاپ است که توسط بچه های آمریکایی درک می شود متولد اوایل دهه 90 است. هر مثال حاشیه ای چهار خط را در بر می گیرد: سطر اول حاوی جمله ، خط دوم شامل ضمیر هدف ، خط سوم شامل دو پیشین نامزد و خط چهارم شامل پیشینی صحیح است. اگر ضمیر هدف بیش از یک بار در جمله ظاهر شود ، اولین وقوع آن حادثه ای است که باید حل شود.

شکاف مثال ها
'test' 564
'train' 1،322
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'candidates': Sequence(Text(shape=(), dtype=tf.string)),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
  'pronoun': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('sentence', 'label')

 • نقل قول :

@inproceedings{rahman2012resolving,
 title={Resolving complex cases of definite pronouns: the winograd schema challenge},
 author={Rahman, Altaf and Ng, Vincent},
 booktitle={Proceedings of the 2012 Joint Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and Computational Natural Language Learning},
 pages={777--789},
 year={2012},
 organization={Association for Computational Linguistics}
}