امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

dtd

 • توضیحات :

مجموعه داده های توصیف پذیر (DTD) مجموعه ای در حال تکامل از تصاویر بافتی در طبیعت است که با مجموعه ای از ویژگی های انسان محور شرح داده شده و از ویژگی های ادراکی بافت الهام گرفته شده است. این داده ها برای اهداف تحقیق در دسترس جامعه بینایی رایانه قرار می گیرد.

"برچسب" هر مثال "ویژگی اصلی" آن است (به وب سایت رسمی مراجعه کنید). انتشار رسمی مجموعه داده ، پارتیشن 10 برابر اعتبار سنجی را تعریف می کند. تقسیم قطار / تست / اعتبارسنجی ما اولین تقسیم ها است.

شکاف مثال ها
'test' 1880
'train' 1880
'validation' 1880
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'file_name': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=47),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@InProceedings{cimpoi14describing,
Author  = {M. Cimpoi and S. Maji and I. Kokkinos and S. Mohamed and A. Vedaldi},
Title   = {Describing Textures in the Wild},
Booktitle = {Proceedings of the {IEEE} Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition ({CVPR})},
Year   = {2014} }

تجسم