این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

dtd

 • توضیحات :

مجموعه داده های توصیفی (DTD) مجموعه ای در حال تکامل از تصاویر بافتی در طبیعت است که حاوی یک سری از خصوصیات انسانی محور است و از ویژگی های ادراکی بافت ها الهام گرفته شده است. این داده ها برای اهداف تحقیق در دسترس جامعه بینایی رایانه است.

"برچسب" هر نمونه "ویژگی اصلی" آن است (به وب سایت رسمی مراجعه کنید). انتشار رسمی مجموعه داده ، یک بخش اعتبار سنجی متقاطع 10 برابر را تعریف می کند. تقسیمات قطار / آزمون / اعتبارسنجی ما از دسته اول هستند.

شکاف مثال ها
'test' 1،880
'train' 1،880
'validation' 1،880
 • ویژگی ها :
 FeaturesDict({
  'file_name': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=47),
})
 
 @InProceedings{cimpoi14describing,
Author  = {M. Cimpoi and S. Maji and I. Kokkinos and S. Mohamed and A. Vedaldi},
Title   = {Describing Textures in the Wild},
Booktitle = {Proceedings of the {IEEE} Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition ({CVPR})},
Year   = {2014} }
 

تجسم