امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

cosmos_qa

 • توضیحات :

Cosmos QA یک مجموعه داده در مقیاس وسیع با مشکلات 35.6K است که نیاز به درک متقابل خواندن دارد ، که به صورت س questionsالات چند گزینه ای تنظیم شده است. این مقاله بر روی خواندن بین سطرهای مجموعه متنوعی از روایت های روزمره مردم متمرکز است ، و س questionsالاتی را در مورد علل یا تأثیرات احتمالی حوادثی که مستلزم استدلال فراتر از متن دقیق متن در متن است ، می پرسد.

شکاف مثال ها
'test' 6،963
'train' 25،262
'validation' 2،985
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'answer0': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'answer1': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'answer2': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'answer3': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'context': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=4),
  'question': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@inproceedings{huang-etal-2019-cosmos,
  title = "Cosmos {QA}: Machine Reading Comprehension with Contextual Commonsense Reasoning",
  author = "Huang, Lifu and
   Le Bras, Ronan and
   Bhagavatula, Chandra and
   Choi, Yejin",
  booktitle = "Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP)",
  year = "2019",
  url = "https://www.aclweb.org/anthology/D19-1243"
}