امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

گمشده_و_افتاده

 • توضیحات :

مجموعه داده LostAndFound به مشکل شناسایی موانع کوچک غیرمنتظره در جاده که اغلب به دلیل بارهای از دست رفته ناشی می شوند ، می پردازد. این مجموعه داده شامل 112 توالی فیلم استریو با 2104 فریم حاوی حاشیه است (تقریباً هر دهم فریم از داده های ثبت شده را انتخاب می کند).

مجموعه داده مشابه مجموعه داده "Cityscapes" طراحی شده است. Datset فراهم می کند: - جفت تصویر استریو در وضوح رنگ 8 یا 16 بیتی - نقشه های اختلاف پیش فرض - برچسب های معنایی درشت برای اشیا and و خیابان

شرح برچسب ها در اینجا آورده شده است: http://www.6d-vision.com/laf_table.pdf

شکاف مثال ها
'test' 1،203
'train' 1036
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@inproceedings{pinggera2016lost,
 title={Lost and found: detecting small road hazards for self-driving vehicles},
 author={Pinggera, Peter and Ramos, Sebastian and Gehrig, Stefan and Franke, Uwe and Rother, Carsten and Mester, Rudolf},
 booktitle={2016 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)},
 year={2016}
}

lost_and_found / semantic_segmentation (پیکربندی پیش فرض)

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده تقسیم معنایی گمشده و یافت شده.

 • اندازه بارگیری : 5.44 GiB

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'image_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image_left': Image(shape=(1024, 2048, 3), dtype=tf.uint8),
  'segmentation_label': Image(shape=(1024, 2048, 1), dtype=tf.uint8),
})

از بین رفته و پیدا شده / استریو_ عدم تناسب

 • توضیحات پیکربندی : تصاویر استریو گمشده و یافت شده و نقشه های عدم اختلاف.

 • اندازه بارگیری : 12.16 GiB

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'disparity_map': Image(shape=(1024, 2048, 1), dtype=tf.uint8),
  'image_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image_left': Image(shape=(1024, 2048, 3), dtype=tf.uint8),
  'image_right': Image(shape=(1024, 2048, 3), dtype=tf.uint8),
})

گمشده_و_افتاده / کامل

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده کامل گمشده و یافت شده.

 • اندازه بارگیری : 12.19 GiB

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'disparity_map': Image(shape=(1024, 2048, 1), dtype=tf.uint8),
  'image_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image_left': Image(shape=(1024, 2048, 3), dtype=tf.uint8),
  'image_right': Image(shape=(1024, 2048, 3), dtype=tf.uint8),
  'instance_id': Image(shape=(1024, 2048, 1), dtype=tf.uint8),
  'segmentation_label': Image(shape=(1024, 2048, 1), dtype=tf.uint8),
})

گمشده و پیدا شده / کامل_16 بیت

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده کامل گمشده و یافت شده.

 • اندازه بارگیری : 34.90 GiB

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'disparity_map': Image(shape=(1024, 2048, 1), dtype=tf.uint8),
  'image_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image_left': Image(shape=(1024, 2048, 3), dtype=tf.uint8),
  'image_right': Image(shape=(1024, 2048, 3), dtype=tf.uint8),
  'instance_id': Image(shape=(1024, 2048, 1), dtype=tf.uint8),
  'segmentation_label': Image(shape=(1024, 2048, 1), dtype=tf.uint8),
})