امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

xtreme_xnli

 • توضیحات :

این مجموعه داده شامل ترجمه های ماشینی MNLI به هر یک از زبان های XNLI است. داده های ترجمه توسط XTREME ارائه شده است. توجه داشته باشید که این با داده های ترجمه شده ماشینی ارائه شده توسط مقاله اصلی XNLI متفاوت است.

شکاف مثال ها
'train' 392،570
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'hypothesis': TranslationVariableLanguages({
    'language': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'translation': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  }),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'premise': Translation({
    'ar': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'bg': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'de': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'el': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'es': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'fr': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'hi': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'ru': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'sw': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'th': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'tr': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'ur': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'vi': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'zh': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  }),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@article{hu2020xtreme,
   author  = {Junjie Hu and Sebastian Ruder and Aditya Siddhant and Graham Neubig and Orhan Firat and Melvin Johnson},
   title   = {XTREME: A Massively Multilingual Multi-task Benchmark for Evaluating Cross-lingual Generalization},
   journal  = {CoRR},
   volume  = {abs/2003.11080},
   year   = {2020},
   archivePrefix = {arXiv},
   eprint  = {2003.11080}
}