امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

متخصص

 • توضیحات :

CheXpert یک مجموعه بزرگ از اشعه ایکس قفسه سینه و رقابت برای تفسیر خودکار اشعه ایکس قفسه سینه است ، که دارای برچسب عدم قطعیت و مجموعه ارزیابی استاندارد مرجع دارای برچسب رادیولوژیست است. این شامل 224،316 رادیوگرافی قفسه سینه از 65240 بیمار است ، که در آن معاینات رادیوگرافی قفسه سینه و گزارشات رادیولوژی مرتبط با آن به صورت گذشته نگر از بیمارستان استنفورد جمع آوری شده است. برای هر گزارش وجود 14 مشاهده مثبت ، منفی یا نامطمئن برچسب گذاری شده است. ما بر اساس 14 مشاهده براساس شیوع گزارش ها و ارتباط بالینی تصمیم گرفتیم.

پس از مطالعه و موافقت با توافق نامه استفاده از تحقیق ، مجموعه داده CheXpert باید به طور جداگانه بارگیری شود. برای انجام این کار ، لطفاً دستورالعمل های موجود در وب سایت ، https://stanfordmlgroup.github.io/competitions/chexpert/ را دنبال کنید

 • صفحه اصلی : https://stanfordmlgroup.github.io/competitions/chexpert/

 • کد منبع : tfds.image_classification.Chexpert

 • نسخه ها :

  • 3.1.0 (پیش فرض): بدون یادداشت انتشار.
 • اندازه بارگیری : Unknown size

 • اندازه مجموعه داده : Unknown size

 • دستورالعمل های بارگیری دستی : برای این مجموعه داده لازم است که داده های منبع را به صورت دستی در download_config.manual_dir (به طور پیش فرض ~/tensorflow_datasets/downloads/manual/ ):
  شما باید در صفحه مجموعه داده ثبت نام کرده و با توافق کاربر موافقت کنید : https://stanfordmlgroup.github.io/competitions/chexpert/ پس از آن ، باید فهرست CheXpert-v1.0-small را در manual_dir قرار دهید. این باید شامل زیر شاخه ها باشد: train / و معتبر / همراه با تصاویر و همچنین فایل های train.csv و valid.csv.

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): ناشناخته است

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image_view': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
  'label': Sequence(ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=4)),
  'name': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'label')

 • نقل قول :

@article{DBLP:journals/corr/abs-1901-07031,
 author  = {Jeremy Irvin and Pranav Rajpurkar and Michael Ko and Yifan Yu and Silviana Ciurea{-}Ilcus and Chris Chute and Henrik Marklund and Behzad Haghgoo and Robyn L. Ball and Katie Shpanskaya and Jayne Seekins and David A. Mong and Safwan S. Halabi and Jesse K. Sandberg and Ricky Jones and David B. Larson and Curtis P. Langlotz and Bhavik N. Patel and Matthew P. Lungren and Andrew Y. Ng},
 title   = {CheXpert: {A} Large Chest Radiograph Dataset with Uncertainty Labels and Expert Comparison},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1901.07031},
 year   = {2019},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1901.07031},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1901.07031},
 timestamp = {Fri, 01 Feb 2019 13:39:59 +0100},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/abs-1901-07031},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}