امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

bool_q

 • توضیحات :

BoolQ یک مجموعه داده پاسخ دهنده برای سوالات بله / خیر شامل 15942 مثال است. این س questionsالات به طور طبیعی وجود دارد ، آنها در تنظیمات بدون قاعده و بدون محدودیت ایجاد می شوند.

هر مثال یک سه گانه از (س passageال ، متن ، پاسخ) است که عنوان صفحه به عنوان زمینه اضافی اختیاری است. تنظیم طبقه بندی جفت متن مشابه وظایف استنباط زبان طبیعی موجود است.

شکاف مثال ها
'train' 9،427
'validation' 3،270
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'answer': tf.bool,
  'passage': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'question': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'title': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@inproceedings{clark2019boolq,
 title =   {BoolQ: Exploring the Surprising Difficulty of Natural Yes/No Questions},
 author =  {Clark, Christopher and Lee, Kenton and Chang, Ming-Wei, and Kwiatkowski, Tom and Collins, Michael, and Toutanova, Kristina},
 booktitle = {NAACL},
 year =   {2019},
}