امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

بالغ

 • توضیحات :

BillSum ، خلاصه ای از لوایح ایالتی کنگره و کالیفرنیا.

چندین ویژگی وجود دارد: - متن: متن صورتحساب. - خلاصه: خلاصه صورتحساب ها. - عنوان: عنوان لوایح. ویژگی های صورتحساب ما. قبض های Ca را ندارد. - text_len: تعداد کاراکترهای موجود در متن. - sum_len: تعداد کاراکترها به طور خلاصه.

شکاف مثال ها
'ca_test' 1،237
'test' 3،269
'train' 18949
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'summary': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'text': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'title': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('text', 'summary')

 • نقل قول :

@misc{kornilova2019billsum,
  title={BillSum: A Corpus for Automatic Summarization of US Legislation},
  author={Anastassia Kornilova and Vlad Eidelman},
  year={2019},
  eprint={1910.00523},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CL}
}