امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

قوس

 • توضیحات :

ARC می تواند به عنوان یک معیار کلی هوش مصنوعی ، به عنوان یک معیار سنتز برنامه یا به عنوان یک آزمون هوش روان سنجی دیده شود. هم به انسان و هم به سیستم های هوشمند مصنوعی که هدف آن تقلید از یک شکل شبیه انسان از هوش مایع عمومی است ، هدف قرار گرفته است.

 • شرح پیکربندی : ARC متعهد bd9e2c9 از 2019-12-06 است

 • صفحه اصلی : https://github.com/fchollet/ARC/

 • کد منبع : tfds.image.ARC

 • نسخه ها :

  • 1.0.0 (پیش فرض): بدون یادداشت انتشار.
 • اندازه 465.07 KiB : 465.07 KiB

 • اندازه مجموعه داده : Unknown size

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): ناشناخته است

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 400
'train' 400
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'task_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'test': Sequence({
    'input': Sequence(Sequence(tf.int32)),
    'output': Sequence(Sequence(tf.int32)),
  }),
  'train': Sequence({
    'input': Sequence(Sequence(tf.int32)),
    'output': Sequence(Sequence(tf.int32)),
  }),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@misc{chollet_francois_2019,
 title   = {The Measure of Intelligence},
 url    = {https://arxiv.org/abs/1911.01547},
 journal  = {arXiv.org},
 author  = {Francois Chollet},
 year   = {2019},
 month   = {Nov}
}

arc / 2019-12-06 (پیکربندی پیش فرض)