بافت شناسی کولورکتال

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

طبقه بندی بافت ها در بافت شناسی سرطان کولورکتال. هر نمونه یک تصویر RGB 150 x 150 x 3 از یکی از 8 کلاس است.

شکاف مثال ها
'train' 5000
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'image': Image(shape=(150, 150, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=8),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
نام فایل متن رشته
تصویر تصویر (150، 150، 3) uint8
برچسب ClassLabel int64

تجسم

 • نقل قول :
@article{kather2016multi,
 title={Multi-class texture analysis in colorectal cancer histology},
 author={Kather, Jakob Nikolas and Weis, Cleo-Aron and Bianconi, Francesco and Melchers, Susanne M and Schad, Lothar R and Gaiser, Timo and Marx, Alexander and Z{"o}llner, Frank Gerrit},
 journal={Scientific reports},
 volume={6},
 pages={27988},
 year={2016},
 publisher={Nature Publishing Group}
}