امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

wmt18_translate

 • توضیحات :

مجموعه داده را بر اساس داده های statmt.org ترجمه کنید.

نسخه ها برای سالهای مختلف با استفاده از ترکیبی از چندین منبع داده وجود دارد. wmt_translate پایه به شما این امکان را می دهد که با ایجاد یک tfds.translate.wmt.WmtConfig سفارشی پیکربندی خود را برای انتخاب جفت داده / زبان خود ایجاد کنید.

config = tfds.translate.wmt.WmtConfig(
  version="0.0.1",
  language_pair=("fr", "de"),
  subsets={
    tfds.Split.TRAIN: ["commoncrawl_frde"],
    tfds.Split.VALIDATION: ["euelections_dev2019"],
  },
)
builder = tfds.builder("wmt_translate", config=config)
 • صفحه اصلی : http://www.statmt.org/wmt18/translation-task.html

 • کد منبع :tfds.translate.Wmt18Translate

 • نسخه ها :

  • 1.0.0 (پیش فرض): بدون یادداشت انتشار.
 • اندازه بارگیری : Unknown size

 • اندازه مجموعه داده : Unknown size

 • دستورالعمل های بارگیری دستی : برای این مجموعه داده لازم است که داده های منبع را به صورت دستی در download_config.manual_dir (به طور پیش فرض ~/tensorflow_datasets/downloads/manual/ ):
  برخی از تنظیمات wmt در اینجا ، نیاز به بارگیری دستی دارند. لطفاً به wmt.py مراجعه کنید تا مسیر دقیق (و نام پرونده) را که باید بارگیری شود ، ببینید.

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): ناشناخته است

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
 • نقل قول :
@InProceedings{bojar-EtAl:2018:WMT1,
 author  = {Bojar, Ond
{r}ej and Federmann, Christian and Fishel, Mark
  and Graham, Yvette and Haddow, Barry and Huck, Matthias and
  Koehn, Philipp and Monz, Christof},
 title   = {Findings of the 2018 Conference on Machine Translation (WMT18)},
 booktitle = {Proceedings of the Third Conference on Machine Translation,
  Volume 2: Shared Task Papers},
 month   = {October},
 year   = {2018},
 address  = {Belgium, Brussels},
 publisher = {Association for Computational Linguistics},
 pages   = {272--307},
 url    = {http://www.aclweb.org/anthology/W18-6401}
}

wmt18_translate / cs-en (پیکربندی پیش فرض)

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده های کار ترجمه WMT 2018 cs-en.

 • ویژگی ها :

Translation({
  'cs': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('cs', 'en')

wmt18_translate / de-en

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده های کار ترجمه de-en WMT 2018.

 • ویژگی ها :

Translation({
  'de': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('de', 'en')

wmt18_translate / et-en

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده های کار ترجمه WMT 2018 et-en.

 • ویژگی ها :

Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'et': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('et', 'en')

wmt18_translate / fi-en

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده های کار ترجمه WMT 2018 fi-en.

 • ویژگی ها :

Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'fi': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('fi', 'en')

wmt18_translate / kk-en

 • شرح پیکربندی : WMT 2018 kk-en مجموعه داده های کار ترجمه.

 • ویژگی ها :

Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'kk': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('kk', 'en')

wmt18_translate / ru-en

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده کار ترجمه WMT 2018 ru-en.

 • ویژگی ها :

Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'ru': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('ru', 'en')

wmt18_translate / tr-en

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده کار ترجمه WMT 2018 tr-en.

 • ویژگی ها :

Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'tr': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('tr', 'en')

wmt18_translate / zh-en

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده های کار ترجمه WMT 2018 zh-en.

 • ویژگی ها :

Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'zh': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('zh', 'en')