امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

جوخه

 • توضیحات :

مجموعه داده های پاسخ سوالات استنفورد (SQuAD) یک مجموعه داده درک مطلب است ، متشکل از س questionsالاتی است که توسط مجموعه کارگران در مجموعه ای از مقاله های ویکی پدیا مطرح شده است ، که در آن پاسخ به هر س aال بخشی از متن است ، یا دامنه آن از متن قرائت مربوطه یا س questionال ممکن است غیرقابل تحمل باشد.

@article{2016arXiv160605250R,
    author = { {Rajpurkar}, Pranav and {Zhang}, Jian and {Lopyrev},
         Konstantin and {Liang}, Percy},
    title = "{SQuAD: 100,000+ Questions for Machine Comprehension of Text}",
   journal = {arXiv e-prints},
     year = 2016,
     eid = {arXiv:1606.05250},
    pages = {arXiv:1606.05250},
archivePrefix = {arXiv},
    eprint = {1606.05250},
}

squad / v1.1 (پیکربندی پیش فرض)

 • توضیحات پیکربندی : نسخه 1.1.0 SQUAD

 • حجم بارگیری : 33.51 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 94.04 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): بله

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 87،599
'validation' 10،570
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'answers': Sequence({
    'answer_start': tf.int32,
    'text': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  }),
  'context': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'id': tf.string,
  'question': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'title': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

تیم / v2.0

 • توضیحات پیکربندی : نسخه 2.0.0 SQUAD

 • اندازه 44.34 MiB : 44.34 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 148.51 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): بله (اعتبار سنجی) ، فقط وقتی shuffle_files=False (قطار)

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 130،319
'validation' 11873
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'answers': Sequence({
    'answer_start': tf.int32,
    'text': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  }),
  'context': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'id': tf.string,
  'is_impossible': tf.bool,
  'plausible_answers': Sequence({
    'answer_start': tf.int32,
    'text': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  }),
  'question': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'title': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})