امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

Quickdraw_bitmap

 • توضیحات :

مجموعه سریع قرعه کشی مجموعه ای از 50 میلیون نقاشی در 345 گروه است که توسط بازیکنان بازی Quick، Draw! ارائه شده است. مجموعه داده bitmap شامل این نقاشی ها است که از قالب برداری به تصاویر در ابعاد خاکستری 28x28 تبدیل شده است

شکاف مثال ها
'train' 50،426،266
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=345),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'label')

 • نقل قول :

@article{DBLP:journals/corr/HaE17,
 author  = {David Ha and
        Douglas Eck},
 title   = {A Neural Representation of Sketch Drawings},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1704.03477},
 year   = {2017},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1704.03477},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1704.03477},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:48:30 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/HaE17},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

تجسم