هیلستروم

 • توضیحات :

این مجموعه داده شامل 64000 مشتری است که آخرین خرید خود را ظرف دوازده ماه انجام داده اند. مشتریان در یک تست ایمیل شرکت کردند.

 1. 1/3 به طور تصادفی برای دریافت کمپین ایمیلی حاوی کالاهای مردانه انتخاب شدند.
 2. 1/3 به طور تصادفی برای دریافت یک کمپین ایمیلی حاوی کالاهای زنانه انتخاب شدند.
 3. 1/3 به طور تصادفی برای عدم دریافت کمپین ایمیل انتخاب شدند.

در طی دو هفته پس از کمپین ایمیل، نتایج پیگیری شد. وظیفه این است که به دنیا بگوییم که آیا کمپین پست الکترونیک مردانه یا زنانه موفقیت آمیز بوده است.

شکاف مثال ها
'train' 64000
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'channel': Text(shape=(), dtype=string),
  'conversion': int64,
  'history': float32,
  'history_segment': Text(shape=(), dtype=string),
  'mens': int64,
  'newbie': int64,
  'recency': int64,
  'segment': Text(shape=(), dtype=string),
  'spend': float32,
  'visit': int64,
  'womens': int64,
  'zip_code': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
کانال متن رشته
تبدیل تانسور int64
تاریخ تانسور float32
history_segment متن رشته
مردانه تانسور int64
تازه کار تانسور int64
تازگی تانسور int64
بخش متن رشته
خرج کردن تانسور float32
بازدید کنید تانسور int64
زنان تانسور int64
کد پستی متن رشته
 • کلیدهای نظارت شده (مشاهده as_supervised doc ): ({'channel': 'channel', 'history': 'history', 'mens': 'mens', 'newbie': 'newbie', 'recency': 'recency', 'segment': 'segment', 'womens': 'womens', 'zip_code': 'zip_code'}, 'visit')

 • شکل ( tfds.show_examples ): پشتیبانی نمی شود.

 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ):

 • نقل قول :
@article{entryhillstrom,
 title={Hillstrom’s MineThatData Email Analytics Challenge},
 author={ENTRY, WINNING}
}