امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

یوروات

 • توضیحات :

مجموعه داده EuroSAT بر اساس تصاویر ماهواره ای Sentinel-2 شامل 13 باند طیفی و شامل 10 کلاس با 27000 نمونه برچسب خورده و مرجع جغرافیایی است.

دو مجموعه داده ارائه می شود: - rgb: فقط شامل باندهای فرکانس R ، G ، B نوری است که به عنوان تصویر JPEG رمزگذاری شده اند. - همه: شامل هر 13 باند در محدوده مقدار اصلی (float32) است.

URL: https://github.com/phelber/eurosat

شکاف مثال ها
'train' 27000
 • نقل قول :
@misc{helber2017eurosat,
  title={EuroSAT: A Novel Dataset and Deep Learning Benchmark for Land Use and Land Cover Classification},
  author={Patrick Helber and Benjamin Bischke and Andreas Dengel and Damian Borth},
  year={2017},
  eprint={1709.00029},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CV}
}

eurosat / rgb (پیکربندی پیش فرض)

 • شرح پیکربندی : کانالهای RGB Sentinel-2

 • اندازه 89.91 MiB : 89.91 MiB

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(64, 64, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
})

تجسم

یوروات / همه

 • شرح پیکربندی : 13 کانال Sentinel-2

 • اندازه بارگیری : 1.93 GiB

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
  'sentinel2': Tensor(shape=(64, 64, 13), dtype=tf.float32),
})