امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

همه چیز بزرگ

 • توضیحات :

مجموعه داده های Omniglot برای یادگیری یک شات. این مجموعه داده شامل 1623 حرف مختلف دست نویس از 50 حروف مختلف الفبا است.

شکاف مثال ها
'small1' 2720
'small2' 3،120
'test' 13،180
'train' 19،280
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'alphabet': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=50),
  'alphabet_char_id': tf.int64,
  'image': Image(shape=(105, 105, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1623),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'label')

 • نقل قول :

@article{lake2015human,
 title={Human-level concept learning through probabilistic program induction},
 author={Lake, Brenden M and Salakhutdinov, Ruslan and Tenenbaum, Joshua B},
 journal={Science},
 volume={350},
 number={6266},
 pages={1332--1338},
 year={2015},
 publisher={American Association for the Advancement of Science}
}

تجسم