امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

cfq

 • توضیحات :

مجموعه داده CFQ (و تقسیم می شود) برای اندازه گیری تعمیم ترکیب.

برای پس زمینه به https://arxiv.org/abs/1912.09713.pdf مراجعه کنید .

یک یادداشت در مورد مجموعه اعتبار سنجی: از آنجا که توزیع آن همان مجموعه آزمون است و ما علاقه مند به اندازه گیری تعمیم ترکیبی مدل با توجه به توزیع آزمایش ناشناخته هستیم ، پیشنهاد می کنیم که هرگونه تنظیم باید در زیر مجموعه قطار انجام شود. فقط تنظیم کنید (به بخش 5.1 مقاله مراجعه کنید).

کاربرد مثال:

data = tfds.load('cfq/mcd1')
FeaturesDict({
  'query': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'question': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('question', 'query')

 • نقل قول :

@inproceedings{Keysers2020,
 title={Measuring Compositional Generalization: A Comprehensive Method on
     Realistic Data},
 author={Daniel Keysers and Nathanael Sch"{a}rli and Nathan Scales and
     Hylke Buisman and Daniel Furrer and Sergii Kashubin and
     Nikola Momchev and Danila Sinopalnikov and Lukasz Stafiniak and
     Tibor Tihon and Dmitry Tsarkov and Xiao Wang and Marc van Zee and
     Olivier Bousquet},
 booktitle={ICLR},
 year={2020},
 url={https://arxiv.org/abs/1912.09713.pdf},
}

cfq / mcd1 (پیکربندی پیش فرض)

 • اندازه مجموعه داده : 49.75 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / mcd2

 • اندازه مجموعه داده : 51.39 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / mcd3

 • اندازه مجموعه داده : 50.22 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / question_complexity_ Split

 • اندازه مجموعه داده : 52.81 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 10،340
'train' 98999
'validation' 10339

cfq / question_pattern_split

 • اندازه مجموعه داده : 52.81 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11909
'train' 95654
'validation' 12،115

cfq / query_complexity_split

 • اندازه مجموعه داده : 52.81 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 9،512
'train' 100654
'validation' 9،512

cfq / query_pattern_split

 • اندازه مجموعه داده : 52.81 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 12،589
'train' 94،600
'validation' 12،489

cfq / split_ تصادفی

 • اندازه مجموعه داده : 52.81 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،967
'train' 95،744
'validation' 11،967

cfq / cd0_r1

 • اندازه مجموعه داده : 49.72 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0_r2

 • اندازه مجموعه داده : 49.45 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0_r3

 • اندازه مجموعه داده : 49.76 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0_r4

 • اندازه مجموعه داده : 50.04 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0_r5

 • اندازه مجموعه داده : 49.36 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0_r6

 • اندازه مجموعه داده : 49.36 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0_r7

 • اندازه مجموعه داده : 49.93 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0_r8

 • اندازه مجموعه داده : 48.58 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0_r9

 • اندازه مجموعه داده : 49.23 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.1_r1

 • اندازه مجموعه داده : 51.54 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.1_r2

 • اندازه مجموعه داده : 48.18 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.1_r3

 • اندازه مجموعه داده : 49.23 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.1_r4

 • اندازه مجموعه داده : 49.76 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.1_r5

 • اندازه مجموعه داده : 49.10 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.1_r6

 • اندازه مجموعه داده : 49.10 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.1_r7

 • اندازه مجموعه داده : 48.02 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.1_r8

 • اندازه مجموعه داده : 48.13 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.1_r9

 • اندازه مجموعه داده : 48.44 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.2_r1

 • اندازه مجموعه داده : 50.90 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.2_r2

 • اندازه مجموعه داده : 49.12 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.2_r3

 • اندازه مجموعه داده : 50.68 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.2_r4

 • اندازه مجموعه داده : 52.61 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.2_r5

 • اندازه مجموعه داده : 50.63 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.2_r6

 • اندازه مجموعه داده : 50.63 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.2_r7

 • اندازه مجموعه داده : 52.39 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.2_r8

 • اندازه مجموعه داده : 50.53 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.2_r9

 • اندازه مجموعه داده : 50.64 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.3_r1

 • اندازه مجموعه داده : 52.08 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.3_r2

 • اندازه مجموعه داده : 52.11 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.3_r3

 • اندازه مجموعه داده : 51.25 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.3_r4

 • اندازه مجموعه داده : 49.94 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.3_r5

 • اندازه مجموعه داده : 49.71 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.3_r6

 • اندازه مجموعه داده : 49.71 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.3_r7

 • اندازه مجموعه داده : 50.86 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.3_r8

 • اندازه مجموعه داده : 49.43 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.3_r9

 • اندازه مجموعه داده : 50.32 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.4_r1

 • اندازه مجموعه داده : 48.52 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.4_r2

 • اندازه مجموعه داده : 47.40 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.4_r3

 • اندازه مجموعه داده : 49.18 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.4_r4

 • اندازه مجموعه داده : 47.86 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.4_r5

 • اندازه مجموعه داده : 49.01 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.4_r6

 • اندازه مجموعه داده : 49.01 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.4_r7

 • اندازه مجموعه داده : 51.70 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.4_r8

 • اندازه مجموعه داده : 50.94 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.4_r9

 • اندازه مجموعه داده : 51.98 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.5_r1

 • اندازه مجموعه داده : 51.00 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.5_r2

 • اندازه مجموعه داده : 49.91 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.5_r3

 • اندازه مجموعه داده : 51.26 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.5_r4

 • اندازه مجموعه داده : 51.27 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.5_r5

 • اندازه مجموعه داده : 51.87 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.5_r6

 • اندازه مجموعه داده : 51.87 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.5_r7

 • اندازه مجموعه داده : 48.52 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.5_r8

 • اندازه مجموعه داده : 48.62 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.5_r9

 • اندازه مجموعه داده : 48.48 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.6_r1

 • اندازه مجموعه داده : 49.32 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.6_r2

 • اندازه مجموعه داده : 49.36 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.6_r3

 • اندازه مجموعه داده : 49.85 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.6_r4

 • اندازه مجموعه داده : 50.07 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.6_r5

 • اندازه مجموعه داده : 49.86 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.6_r6

 • اندازه مجموعه داده : 49.86 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.6_r7

 • اندازه مجموعه داده : 49.42 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.6_r8

 • اندازه مجموعه داده : 48.52 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd0.6_r9

 • اندازه مجموعه داده : 49.54 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd1_r1

 • اندازه مجموعه داده : 49.75 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd1_r2

 • اندازه مجموعه داده : 49.07 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd1_r3

 • اندازه مجموعه داده : 50.22 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd1_r4

 • اندازه مجموعه داده : 49.12 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd1_r5

 • اندازه مجموعه داده : 48.80 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd1_r6

 • اندازه مجموعه داده : 48.80 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd1_r7

 • اندازه مجموعه داده : 50.69 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd1_r8

 • اندازه مجموعه داده : 51.39 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968

cfq / cd1_r9

 • اندازه مجموعه داده : 49.94 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11،968
'train' 95،743
'validation' 11،968