امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

svhn_cropped

  • توضیحات :

مجموعه داده های Street View House Numbers (SVHN) یک مجموعه داده شناسایی رقمی تصویر با بیش از 600000 تصویر رقمی است که از داده های دنیای واقعی به دست می آید. تصاویر تا 32x32 بریده می شوند.

شکاف مثال ها
'extra' 531،131
'test' 26،032
'train' 73،257
  • ویژگی ها :
FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(32, 32, 3), dtype=tf.uint8),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
})
  • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'label')

  • نقل قول :

@article{Netzer2011,
author = {Netzer, Yuval and Wang, Tao and Coates, Adam and Bissacco, Alessandro and Wu, Bo and Ng, Andrew Y},
booktitle = {Advances in Neural Information Processing Systems ({NIPS})},
title = {Reading Digits in Natural Images with Unsupervised Feature Learning},
year = {2011}
}

تجسم