امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

wiki_bio

 • توضیحات :

WikiBio با استفاده از صفحات بیوگرافی ویکی پدیا ساخته شده است ، شامل اولین پاراگراف و جعبه اطلاعات جعبه اطلاعات است. مجموعه داده از قالب جدول استاندارد شده پیروی می کند.

شکاف مثال ها
'test' 72831
'train' 582659
'validation' 72831
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'input_text': FeaturesDict({
    'context': tf.string,
    'table': Sequence({
      'column_header': tf.string,
      'content': tf.string,
      'row_number': tf.int16,
    }),
  }),
  'target_text': tf.string,
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('input_text', 'target_text')

 • نقل قول :

@inproceedings{lebret-etal-2016-neural,
  title = "Neural Text Generation from Structured Data with Application to the Biography Domain",
  author = "Lebret, R{'e}mi and
   Grangier, David and
   Auli, Michael",
  booktitle = "Proceedings of the 2016 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing",
  month = nov,
  year = "2016",
  address = "Austin, Texas",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://www.aclweb.org/anthology/D16-1128",
  doi = "10.18653/v1/D16-1128",
  pages = "1203--1213",
}