databricks_dolly

 • توضیحات :

databricks-dolly-15k یک مجموعه داده منبع باز از سوابق پیروی از دستورالعمل است که در آموزش databricks/dolly-v2-12b استفاده می شود که توسط هزاران کارمند Databricks در چندین دسته رفتاری که در مقاله InstructGPT ذکر شده است، از جمله طوفان فکری، طبقه بندی، تولید شده است. QA بسته، تولید، استخراج اطلاعات، QA باز و خلاصه سازی.

این مجموعه داده را می توان برای هر هدفی، اعم از دانشگاهی یا تجاری، تحت شرایط Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License استفاده کرد.

شکاف مثال ها
'train' 15,014
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'category': Text(shape=(), dtype=string),
  'context': Text(shape=(), dtype=string),
  'instruction': Text(shape=(), dtype=string),
  'response': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
دسته بندی متن رشته
متن نوشته متن رشته
دستورالعمل متن رشته
واکنش متن رشته
 • نقل قول :