امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

اشکال 3d

 • توضیحات :

3dshapes مجموعه ای از اشکال سه بعدی است که به صورت رویه ای از 6 عامل نهفته مستقل از حقیقت زمین تولید می شود. این عوامل عبارتند از: رنگ کف ، رنگ دیوار ، رنگ شی ، مقیاس ، شکل و جهت گیری .

تمام ترکیبات احتمالی این نهفته ها دقیقاً یکبار وجود دارند و کل تصاویر N = 480000 را تولید می کنند.

مقادیر عامل نهفته

 • رنگ کف: 10 مقدار به طور خطی در [0 ، 1] فاصله دارند
 • رنگ دیوار: 10 مقدار به طور خطی در [0 ، 1] فاصله دارند
 • رنگ شی: 10 مقدار به طور خطی در [0 ، 1] فاصله دارند
 • مقیاس: 8 مقدار به طور خطی در [0 ، 1] فاصله دارند
 • شکل: 4 مقدار در [0 ، 1 ، 2 ، 3]
 • جهت گیری: 15 مقدار به طور خطی در [-30 ، 30] فاصله دارند

ما هر بار یک مورد نهان متفاوت بودیم (شروع از جهت گیری ، سپس شکل و غیره) ، و تصاویر را به ترتیب ثابت در آرایه images ذخیره می کنیم. مقادیر متناظر فاکتورها به همان ترتیب در آرایه labels ذخیره می شوند.

شکاف مثال ها
'train' 480،000
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(64, 64, 3), dtype=tf.uint8),
  'label_floor_hue': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
  'label_object_hue': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
  'label_orientation': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=15),
  'label_scale': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=8),
  'label_shape': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=4),
  'label_wall_hue': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
  'value_floor_hue': tf.float32,
  'value_object_hue': tf.float32,
  'value_orientation': tf.float32,
  'value_scale': tf.float32,
  'value_shape': tf.float32,
  'value_wall_hue': tf.float32,
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@misc{3dshapes18,
 title={3D Shapes Dataset},
 author={Burgess, Chris and Kim, Hyunjik},
 howpublished={https://github.com/deepmind/3dshapes-dataset/},
 year={2018}
}

تجسم