امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

esnli

 • توضیحات :

مجموعه داده e-SNLI مجموعه استنتاج زبان طبیعی استنفورد را شامل می شود و شامل توضیحات زبان طبیعی حاوی مفاهیم انسانی در مورد روابط لفظی است.

 • صفحه اصلی : https://github.com/OanaMariaCamburu/e-SNLI

 • کد منبع : tfds.text.Esnli

 • نسخه ها :

  • 0.1.0 (پیش فرض): بدون یادداشت انتشار.
 • اندازه 195.04 MiB : 195.04 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 161.94 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): بله (آزمون ، اعتبار سنجی) ، فقط وقتی shuffle_files=False (قطار)

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 9،824
'train' 549،367
'validation' 9842
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'explanation_1': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'explanation_2': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'explanation_3': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'hypothesis': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'premise': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@incollection{NIPS2018_8163,
title = {e-SNLI: Natural Language Inference with Natural Language Explanations},
author = {Camburu, Oana-Maria and Rockt"{a}schel, Tim and Lukasiewicz, Thomas and Blunsom, Phil},
booktitle = {Advances in Neural Information Processing Systems 31},
editor = {S. Bengio and H. Wallach and H. Larochelle and K. Grauman and N. Cesa-Bianchi and R. Garnett},
pages = {9539--9549},
year = {2018},
publisher = {Curran Associates, Inc.},
url = {http://papers.nips.cc/paper/8163-e-snli-natural-language-inference-with-natural-language-explanations.pdf}
}