امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

binarized_mnist

  • توضیحات :

دوتایی سازی خاص از تصاویر MNIST که در اصل مورد استفاده قرار گرفته است (Salakhutdinov & Murray، 2008). این مجموعه داده اغلب برای ارزیابی مدل های مولد تصاویر استفاده می شود ، بنابراین برچسب ارائه نمی شود.

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 50،000
'validation' 10000
  • ویژگی ها :
FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=tf.uint8),
})
  • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

  • نقل قول :

@inproceedings{salakhutdinov2008quantitative,
title={On the quantitative analysis of deep belief networks},
author={Salakhutdinov, Ruslan and Murray, Iain},
booktitle={Proceedings of the 25th international conference on Machine learning},
pages={872--879},
year={2008},
organization={ACM}
}

تجسم