امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

پارا خزیدن

 • توضیحات :

شرکتهای موازی مقیاس وب برای زبانهای رسمی اروپایی.

@misc {paracrawl,
  title = "ParaCrawl",
  year  = "2018",
  url  = "http://paracrawl.eu/download.html."
}

para_crawl / enbg (پیکربندی پیش فرض)

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ترجمه از انگلیسی به bg.

 • حجم 98.94 MiB : 98.94 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 362.46 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): خیر

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 1،039،885
 • ویژگی ها :
Translation({
  'bg': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

para_crawl / encs

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ترجمه از انگلیسی به cs.

 • حجم دانلود : 187.31 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 666.34 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): خیر

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 2،981،949
 • ویژگی ها :
Translation({
  'cs': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

para_crawl / enda

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ترجمه از انگلیسی به da.

 • حجم دانلود : 174.34 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 619.77 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): خیر

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 2،414،895
 • ویژگی ها :
Translation({
  'da': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

para_crawl / ende

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ترجمه از انگلیسی به de.

 • اندازه بارگیری : 1.22 GiB

 • اندازه مجموعه داده : 4.04 GiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): خیر

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 16،264،448
 • ویژگی ها :
Translation({
  'de': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

para_crawl / enel

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ترجمه از انگلیسی به el.

 • حجم 184.59 MiB : 184.59 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 698.75 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): خیر

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 1،985،233
 • ویژگی ها :
Translation({
  'el': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

para_crawl / enes

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ترجمه از انگلیسی به es.

 • اندازه بارگیری : 1.82 GiB

 • اندازه مجموعه داده : 6.23 GiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): خیر

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 21،987،267
 • ویژگی ها :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'es': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

para_crawl / enet

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ترجمه از انگلیسی به et.

 • اندازه بارگیری : 66.91 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 209.16 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): فقط وقتی shuffle_files=False (قطار)

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 853،422
 • ویژگی ها :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'et': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

para_crawl / enfi

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ترجمه از انگلیسی به fi.

 • اندازه 151.83 MiB : 151.83 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 543.85 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): خیر

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 2،156،069
 • ویژگی ها :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'fi': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

para_crawl / enfr

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ترجمه از انگلیسی به fr.

 • اندازه بارگیری : 2.63 GiB

 • اندازه مجموعه داده : 9.04 GiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): خیر

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 31،374،161
 • ویژگی ها :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'fr': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

para_crawl / enga

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ترجمه از انگلیسی به ga.

 • حجم دانلود : 28.03 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 107.09 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): بله

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 357،399
 • ویژگی ها :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'ga': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

para_crawl / enhr

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ترجمه شده از انگلیسی به hr.

 • حجم دانلود : 80.97 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 256.37 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): خیر

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 1،002،053
 • ویژگی ها :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'hr': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

para_crawl / enhu

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ترجمه از انگلیسی به hu.

 • حجم 114.24 MiB : 114.24 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 421.40 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): خیر

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 1،901،342
 • ویژگی ها :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'hu': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

para_crawl / enit

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ترجمه شده از انگلیسی به آن.

 • اندازه 1017.30 MiB : 1017.30 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 3.36 GiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): خیر

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 12،162،239
 • ویژگی ها :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'it': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

para_crawl / enlt

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ترجمه از انگلیسی به lt.

 • حجم بارگیری : 63.28 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 204.70 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): فقط وقتی shuffle_files=False (قطار)

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 844،643
 • ویژگی ها :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'lt': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

para_crawl / enlv

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ترجمه از انگلیسی به lv.

 • اندازه بارگیری : 45.17 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 147.09 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): فقط وقتی shuffle_files=False (قطار)

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 553،060
 • ویژگی ها :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'lv': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

para_crawl / enmt

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ترجمه شده از انگلیسی به mt.

 • اندازه بارگیری : 18.15 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 54.36 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): بله

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 195،502
 • ویژگی ها :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'mt': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

para_crawl / ennl

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ترجمه از انگلیسی به nl.

 • حجم دانلود : 400.63 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 1.40 GiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): خیر

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 5،659،268
 • ویژگی ها :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'nl': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

para_crawl / enpl

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ترجمه از انگلیسی به pl.

 • اندازه 257.90 MiB : 257.90 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 885.63 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): خیر

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 3،503،276
 • ویژگی ها :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'pl': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

para_crawl / enpt

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ترجمه از انگلیسی به pt.

 • اندازه 608.62 MiB : 608.62 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 2.05 GiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): خیر

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 8،141،940
 • ویژگی ها :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'pt': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

para_crawl / enro

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ترجمه از انگلیسی به ro.

 • حجم دانلود : 153.24 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 534.34 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): خیر

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 1،952،043
 • ویژگی ها :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'ro': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

para_crawl / ensk

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ترجمه از انگلیسی به sk.

 • حجم بارگیری : 96.61 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 352.91 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): خیر

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 1،591،831
 • ویژگی ها :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'sk': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

para_crawl / ensl

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ترجمه از انگلیسی به sl.

 • حجم دانلود : 62.02 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 187.66 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): فقط وقتی shuffle_files=False (قطار)

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 660،161
 • ویژگی ها :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'sl': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

para_crawl / ensv

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ترجمه از انگلیسی به sv.

 • حجم دانلود : 262.76 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 905.72 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): خیر

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 3،476،729
 • ویژگی ها :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'sv': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})