امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

cifar10

 • توضیحات :

مجموعه داده CIFAR-10 شامل 60000 تصویر رنگی 32x32 در 10 کلاس با 6000 تصویر در هر کلاس است. 50000 تصویر آموزشی و 10000 تصویر آزمایشی وجود دارد.

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 50،000
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(32, 32, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'label')

 • نقل قول :

@TECHREPORT{Krizhevsky09learningmultiple,
  author = {Alex Krizhevsky},
  title = {Learning multiple layers of features from tiny images},
  institution = {},
  year = {2009}
}

تجسم