امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

پرسش های ویکی_میز

 • توضیحات :

مجموعه داده شامل جفت جدول-سوال ، و پاسخ مربوطه است. س Theالات به استدلال چند مرحله ای و عملیات داده ای مختلف مانند مقایسه ، تجمیع و محاسبه حساب نیاز دارند. جداول به طور تصادفی از میان جداول ویکی پدیا با حداقل 8 ردیف و 5 ستون انتخاب شدند.

(طبق یادداشت های استفاده از اسناد)

 • Dev: میانگین دقت بیش از سه (نه پنج) تقسیم اطلاعات آموزش. به عبارت دیگر ، به ترتیب بر روی 'split- {1،2،3} -train' تمرین کنید و به ترتیب در 'split- {1،2،3} -dev تمرین کنید ، سپس دقت را متوسط ​​کنید.

 • آزمون: آموزش در 'قطار' و تست در 'تست'.

 • صفحه اصلی : https://ppasupat.github.io/WikiTableQuestions/#usage-notes

 • کد منبع : tfds.structured.wiki_table_questions.WikiTableQuestions

 • نسخه ها :

  • 1.0.0 (پیش فرض): نسخه اولیه.
 • اندازه بارگیری : 65.36 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 237.24 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): بله

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'split-1-dev' 2810
'split-1-train' 11321
'split-2-dev' 2،838
'split-2-train' 11،312
'split-3-dev' 2،838
'split-3-train' 11،311
'test' 4344
'train' 14،149
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'input_text': FeaturesDict({
    'context': tf.string,
    'table': Sequence({
      'column_header': tf.string,
      'content': tf.string,
      'row_number': tf.int16,
    }),
  }),
  'target_text': tf.string,
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('input_text', 'target_text')

 • نقل قول :

@inproceedings{pasupat-liang-2015-compositional,
  title = "Compositional Semantic Parsing on Semi-Structured Tables",
  author = "Pasupat, Panupong and
   Liang, Percy",
  booktitle = "Proceedings of the 53rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 7th International Joint Conference on Natural Language Processing (Volume 1: Long Papers)",
  month = jul,
  year = "2015",
  address = "Beijing, China",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://www.aclweb.org/anthology/P15-1142",
  doi = "10.3115/v1/P15-1142",
  pages = "1470--1480",
}