امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

چرخه_گان

 • توضیحات :

مجموعه داده ای متشکل از تصاویر دو کلاس A و B (به عنوان مثال: اسب / گورخر ، سیب / نارنجی ، ...)

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'label')

 • نقل قول :

@article{DBLP:journals/corr/ZhuPIE17,
 author  = {Jun{-}Yan Zhu and
        Taesung Park and
        Phillip Isola and
        Alexei A. Efros},
 title   = {Unpaired Image-to-Image Translation using Cycle-Consistent Adversarial
        Networks},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1703.10593},
 year   = {2017},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1703.10593},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1703.10593},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:48:06 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/ZhuPIE17},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

cycle_gan / apple2orange (پیکربندی پیش فرض)

 • اندازه بارگیری : 74.82 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'testA' 266
'testB' 248
'trainA' 995
'trainB' 1019

تجسم

چرخه_ چمن / تابستان 2 زمستان_یوسیمیت

 • اندازه بارگیری : 126.50 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'testA' 309
'testB' 238
'trainA' 1،231
'trainB' 962

تجسم

cycle_gan / horse2zebra

 • اندازه بارگیری : 111.45 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'testA' 120
'testB' 140
'trainA' 1067
'trainB' 1،334

تجسم

cycle_gan / monet2photo

 • اندازه 291.09 MiB : 291.09 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'testA' 121
'testB' 751
'trainA' 1072
'trainB' 6،287

تجسم

cycle_gan / cezanne2 عکس

 • حجم دانلود : 266.92 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'testA' 58
'testB' 751
'trainA' 525
'trainB' 6،287

تجسم

cycle_gan / ukiyoe2 عکس

 • اندازه 279.38 MiB : 279.38 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'testA' 263
'testB' 751
'trainA' 562
'trainB' 6،287

تجسم

cycle_gan / vangogh2 عکس

 • حجم دانلود : 292.39 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'testA' 400
'testB' 751
'trainA' 400
'trainB' 6،287

تجسم

cycle_gan / نقشه ها

 • اندازه بارگیری : 1.38 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'testA' 1098
'testB' 1098
'trainA' 1096
'trainB' 1096

تجسم

چرخه_ چمن / مناظر شهر

 • حجم دانلود : 266.65 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'testA' 500
'testB' 500
'trainA' 2،975
'trainB' 2،975

تجسم

cycle_gan / نماها

 • حجم بارگیری : 33.51 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'testA' 106
'testB' 106
'trainA' 400
'trainB' 400

تجسم

cycle_gan / iphone2dslr_flower

 • اندازه 324.22 MiB : 324.22 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'testA' 569
'testB' 480
'trainA' 1812
'trainB' 3،325

تجسم