امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

the300w_lp

 • توضیحات :

مجموعه 300W-LP از 300W گسترش یافته است ، که پایگاه داده های هم ترازی چندگانه را با 68 نشانه از جمله AFW ، LFPW ، HELEN ، IBUG و XM2VTS استاندارد می کند. با تولید 300W ، 300W-LP از پروفایل چهره پیشنهادی استفاده می کند تا 61،225 نمونه در موقعیتهای بزرگ تولید کند (1،786 از IBUG ، 5،207 از AFW ، 16،556 از LFPW و 37،676 از HELEN ، XM2VTS استفاده نمی شود).

مجموعه داده را می توان به عنوان مجموعه آموزش برای کارهای بینایی رایانه زیر استفاده کرد: تشخیص ویژگی های چهره و مکان یابی نقطه عطف (یا قسمت صورت).

شکاف مثال ها
'train' 61،225
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'color_params': Tensor(shape=(7,), dtype=tf.float32),
  'exp_params': Tensor(shape=(29,), dtype=tf.float32),
  'illum_params': Tensor(shape=(10,), dtype=tf.float32),
  'image': Image(shape=(450, 450, 3), dtype=tf.uint8),
  'landmarks_2d': Tensor(shape=(68, 2), dtype=tf.float32),
  'landmarks_3d': Tensor(shape=(68, 2), dtype=tf.float32),
  'landmarks_origin': Tensor(shape=(68, 2), dtype=tf.float32),
  'pose_params': Tensor(shape=(7,), dtype=tf.float32),
  'roi': Tensor(shape=(4,), dtype=tf.float32),
  'shape_params': Tensor(shape=(199,), dtype=tf.float32),
  'tex_params': Tensor(shape=(199,), dtype=tf.float32),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@article{DBLP:journals/corr/ZhuLLSL15,
 author  = {Xiangyu Zhu and
        Zhen Lei and
        Xiaoming Liu and
        Hailin Shi and
        Stan Z. Li},
 title   = {Face Alignment Across Large Poses: {A} 3D Solution},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1511.07212},
 year   = {2015},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1511.07212},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1511.07212},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:48:23 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/ZhuLLSL15},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

تجسم