امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

nyu_depth_v2

 • توضیحات :

مجموعه داده های NYU-Depth V2 شامل توالی های ویدئویی از صحنه های مختلف داخلی است که توسط هر دو دوربین RGB و Depth از Microsoft Kinect ضبط شده است.

شکاف مثال ها
'train' 47،584
'validation' 654
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'depth': Tensor(shape=(480, 640), dtype=tf.float16),
  'image': Image(shape=(480, 640, 3), dtype=tf.uint8),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'depth')

 • نقل قول :

@inproceedings{Silberman:ECCV12,
 author  = {Nathan Silberman, Derek Hoiem, Pushmeet Kohli and Rob Fergus},
 title   = {Indoor Segmentation and Support Inference from RGBD Images},
 booktitle = {ECCV},
 year   = {2012}
}
@inproceedings{icra_2019_fastdepth,
 author  = {Wofk, Diana and Ma, Fangchang and Yang, Tien-Ju and Karaman, Sertac and Sze, Vivienne},
 title   = {FastDepth: Fast Monocular Depth Estimation on Embedded Systems},
 booktitle = {IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)},
 year   = {2019}
}

تجسم