امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

stanford_dogs

 • توضیحات :

مجموعه داده های سگهای استنفورد شامل تصاویری از 120 نژاد سگ از سراسر جهان است. این مجموعه داده با استفاده از تصاویر و حاشیه نویسی از ImageNet برای کار طبقه بندی تصاویر ریز ساخته شده است. 20580 تصویر وجود دارد که از این تعداد 12000 تصویر برای آموزش و 8580 تصویر برای آزمایش استفاده می شود. برچسب های کلاس و حاشیه نویسی جعبه محدود برای همه 12000 تصویر ارائه شده است.

شکاف مثال ها
'test' 8580
'train' 12000
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=120),
  'objects': Sequence({
    'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32),
  }),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'label')

 • نقل قول :

@inproceedings{KhoslaYaoJayadevaprakashFeiFei_FGVC2011,
author = "Aditya Khosla and Nityananda Jayadevaprakash and Bangpeng Yao and
     Li Fei-Fei",
title = "Novel Dataset for Fine-Grained Image Categorization",
booktitle = "First Workshop on Fine-Grained Visual Categorization,
       IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition",
year = "2011",
month = "June",
address = "Colorado Springs, CO",
}
@inproceedings{imagenet_cvpr09,
    AUTHOR = {Deng, J. and Dong, W. and Socher, R. and Li, L.-J. and
         Li, K. and Fei-Fei, L.},
    TITLE = { {ImageNet: A Large-Scale Hierarchical Image Database} },
    BOOKTITLE = {CVPR09},
    YEAR = {2009},
    BIBSOURCE = "http://www.image-net.org/papers/imagenet_cvpr09.bib"}

تجسم