امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

bair_robot_pushing_sall

 • توضیحات :

این مجموعه داده تقریباً 44000 نمونه از حرکات هل دادن ربات را شامل می شود ، از جمله یک مجموعه آموزش (قطار) و دو مجموعه آزمایش از اشیا previously قبلاً دیده شده (آزمایش شده) و دیده نشده (رمان جدید). این نسخه کوچک 64x64 است.

شکاف مثال ها
'test' 256
'train' 43،264
 • ویژگی ها :
Sequence({
  'action': Tensor(shape=(4,), dtype=tf.float32),
  'endeffector_pos': Tensor(shape=(3,), dtype=tf.float32),
  'image_aux1': Image(shape=(64, 64, 3), dtype=tf.uint8),
  'image_main': Image(shape=(64, 64, 3), dtype=tf.uint8),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@misc{1710.05268,
 Author = {Frederik Ebert and Chelsea Finn and Alex X. Lee and Sergey Levine},
 Title = {Self-Supervised Visual Planning with Temporal Skip Connections},
 Year = {2017},
 Eprint = {arXiv:1710.05268},
}