امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

qa4mre

 • توضیحات :

مجموعه داده های QA4MRE برای کارهای مشترک CLEF 2011/2012/2013 ایجاد شده است تا تحقیقات را در زمینه پاسخ به س questionال و درک مطلب بخواند. مجموعه داده شامل یک قسمت پشتیبانی و مجموعه ای از سوالات مربوط به متن است. برای هر س optionsال گزینه های متعددی برای پاسخ ارائه شده است که فقط یکی از آنها درست است. مجموعه داده های آموزش و آزمون برای مسیر اصلی موجود است. مدارک اضافی استاندارد طلا برای دو مطالعه آزمایشی در دسترس است: یکی در مورد داده های آلزایمر ، و دیگری در مورد داده های کنکور.

FeaturesDict({
  'answer_options': Sequence({
    'answer_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'answer_str': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  }),
  'correct_answer_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'correct_answer_str': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'document_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'document_str': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'question_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'question_str': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'test_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'topic_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'topic_name': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@InProceedings{10.1007/978-3-642-40802-1_29,
author="Pe{\~{n} }as, Anselmo
and Hovy, Eduard
and Forner, Pamela
and Rodrigo, {\'A}lvaro
and Sutcliffe, Richard
and Morante, Roser",
editor="Forner, Pamela
and M{\"u}ller, Henning
and Paredes, Roberto
and Rosso, Paolo
and Stein, Benno",
title="QA4MRE 2011-2013: Overview of Question Answering for Machine Reading Evaluation",
booktitle="Information Access Evaluation. Multilinguality, Multimodality, and Visualization",
year="2013",
publisher="Springer Berlin Heidelberg",
address="Berlin, Heidelberg",
pages="303--320",
abstract="This paper describes the methodology for testing the performance of Machine Reading systems through Question Answering and Reading Comprehension Tests. This was the attempt of the QA4MRE challenge which was run as a Lab at CLEF 2011--2013. The traditional QA task was replaced by a new Machine Reading task, whose intention was to ask questions that required a deep knowledge of individual short texts and in which systems were required to choose one answer, by analysing the corresponding test document in conjunction with background text collections provided by the organization. Four different tasks have been organized during these years: Main Task, Processing Modality and Negation for Machine Reading, Machine Reading of Biomedical Texts about Alzheimer's disease, and Entrance Exams. This paper describes their motivation, their goals, their methodology for preparing the data sets, their background collections, their metrics used for the evaluation, and the lessons learned along these three years.",
isbn="978-3-642-40802-1"
}

qa4mre / 2011.main.DE (پیکربندی پیش فرض)

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل مسیر اصلی برای زبان DE در سال 2011 است.

 • اندازه مجموعه داده : 1.69 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 120

qa4mre / 2011.main.EN

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل مسیر اصلی برای زبان EN در سال 2011 است.

 • اندازه مجموعه داده : 1.52 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 120

qa4mre / 2011.main.ES

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل مسیر اصلی زبان ES در سال 2011 است.

 • اندازه مجموعه داده : 1.64 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 120

qa4mre / 2011.main.IT

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل مسیر اصلی زبان IT در سال 2011 است.

 • اندازه مجموعه داده : 1.61 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 120

qa4mre / 2011.main.RO

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل مسیر اصلی برای زبان RO در سال 2011 است.

 • اندازه مجموعه داده : 1.68 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 120

qa4mre / 2012.main.AR

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل مسیر اصلی زبان AR در سال 2012 است.

 • اندازه مجموعه داده : 2.62 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 160

qa4mre / 2012.main.BG

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل مسیر اصلی زبان BG در سال 2012 است.

 • اندازه مجموعه داده : 3.33 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 160

qa4mre / 2012.main.DE

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل مسیر اصلی زبان DE در سال 2012 است.

 • اندازه مجموعه داده : 2.02 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 160

qa4mre / 2012.main.EN

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل مسیر اصلی برای زبان EN در سال 2012 است.

 • اندازه مجموعه داده : 1.71 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 160

qa4mre / 2012.main.ES

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل مسیر اصلی زبان ES در سال 2012 است.

 • اندازه مجموعه داده : 1.99 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 160

qa4mre / 2012.main.IT

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل مسیر اصلی زبان IT در سال 2012 است.

 • اندازه مجموعه داده : 2.01 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 160

qa4mre / 2012.main.RO

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل مسیر اصلی برای زبان RO در سال 2012 است.

 • اندازه مجموعه داده : 2.01 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 160

qa4mre / 2012.alzheimers.EN

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل مسیر آلزایمر برای زبان EN در سال 2012 است.

 • اندازه مجموعه داده : 1.57 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 40

qa4mre / 2013.main.AR

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل مسیر اصلی برای زبان AR در سال 2013 است.

 • اندازه مجموعه داده : 4.04 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 284

qa4mre / 2013.main.BG

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل مسیر اصلی زبان BG در سال 2013 است.

 • اندازه مجموعه داده : 5.21 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 284

qa4mre / 2013.main.EN

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل مسیر اصلی برای زبان EN در سال 2013 است.

 • اندازه مجموعه داده : 2.81 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 284

qa4mre / 2013.main.ES

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل مسیر اصلی زبان ES در سال 2013 است.

 • اندازه مجموعه داده : 3.35 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 284

qa4mre / 2013.main.RO

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل مسیر اصلی برای زبان RO در سال 2013 است.

 • اندازه مجموعه داده : 3.26 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 284

qa4mre / 2013.alzheimers.EN

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل مسیر آلزایمر برای زبان EN در سال 2013 است.

 • اندازه مجموعه داده : 2.50 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 40

qa4mre / 2013. exam_exam.EN

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل مسیر entry_exam برای زبان EN در سال 2013 است.

 • اندازه مجموعه داده : 186.01 KiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 46